วารสารพยาบาลทหารบก ก. (2015) “ใบส่งบทความตีพิมพ์”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), p. 149. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40402 (Accessed: 2 December 2022).