วารสารพยาบาลทหารบก ก. (2015) “คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), pp. 147–148. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40401 (Accessed: 7 December 2022).