สมกิตติกานนท์ พ., เพาโอลินี ส., เตียวกุล ส., มาร์ค รูบิน เ. and ฟาวาลา ไ. (2015) “อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในเมืองและชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภำพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย The Predictability of Child Rearing Practice and City - Rural Contact on Personality Characteristic of Thai & Aus”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), pp. 140–146. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40399 (Accessed: 2 December 2022).