พัชรกุลธนา ภ., ขลังธรรมเนียม ก. and ดุรงค์ฤทธิชัย ว. (2015) “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ The Factors Asociated to the prevalence of Obesity in Adults in Bang Sao Thong Municipality, Samuth Prakan Province”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), pp. 131–139. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40298 (Accessed: 2 December 2022).