กุลศิริปัญโญ จ. (2015) “การพัฒนาเกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ The Development of Criterion Onevaluation Register Nurses Competencies”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), pp. 123–130. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40295 (Accessed: 2 December 2022).