ครองวิริยะภาพ ว. and รัชชุกูล ส. (2015) “คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร Nursing Servlce Qrality at Out-Patient Units Prlvate Hospltals, Bangkok Metropolis”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), pp. 97–105. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39765 (Accessed: 2 December 2022).