เสือรอด ส. and อ่วมตานี อ. (2015) “การให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก Proactive Health Care Service of Nursesworking in a Community Hospital at west Border Region”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), pp. 79–87. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39715 (Accessed: 7 December 2022).