เกษมสุข เ. and คชไกร ร. (2015) “ความต้องการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเยี่ยมบ้านผู้เป็นเบาหวานในชุมชน The need to improve of Health Volunteer’s ability in Home Visit for Diabetes People in Communities”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), pp. 59–68. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39707 (Accessed: 2 December 2022).