สู่วิทย์ บ., ทำมาก เ., เหลาสุภาพ น. and พิทักษาวรากร พ. (2015) “การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช An Evaluation of Emergency Medical Service Nursing Course of Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), pp. 41–49. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39660 (Accessed: 2 December 2022).