โป้สมบูรณ์ ก. and อ่อนศรี ป. (2015) “การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), pp. 30–40. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39654 (Accessed: 2 December 2022).