ไทรแจ่มจันทร์ ส., สกุลคู จ., โพธิสุข อ. and ยงศร จ. (2015) “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ A Development of Training Program to Enhance Life Skills for The Royal Thai Air Force Nursing Students”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), pp. 21–29. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39631 (Accessed: 7 December 2022).