ลาวัง ว. and สรรเสริญ ร. (2015) “PPCT Model: รูปแบบชีวนิเวศวิทยาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ผู้มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน PPCT Model: Bioecological Model for Developing Health of People with Chronic Conditions in the Community”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), pp. 15–20. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39629 (Accessed: 7 December 2022).