พุทธรังษี ศ., บุญโต ช., เฉลยกิตติ ส., มังคละคีรี น. and ขาวเอี่ยม ห. (2015) “การสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 Health Behaviors, Health workplace and Happy Life among Healthcare Providers in the 21st Century”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), pp. 8–14. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39628 (Accessed: 2 December 2022).