ประเสริฐทรง ช. (2015) “การประยุกต์ใช้การบำบัดแบบย่อที่มุ่งเน้นคำตอบในการพยาบาลครอบครัว The Applied Solution-Focused Brief Therapy in Family Nursing”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), pp. 1–7. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39627 (Accessed: 7 December 2022).