ยะเกษม ป., ไชยมงคล น. and พงศ์จตุรวิทย์ ย. (2018) “Experience of becoming a Thai early adolescent mother”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19(3), pp. 89–96. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/161510 (Accessed: 10 August 2022).