คำเงิน ร., วัชรสินธุ์ จ. and ไชยมงคล น. (2018) “Factors Influencing Suffering of Parents who had Children with Cancer”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19, pp. 59–68. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/134274 (Accessed: 10 August 2022).