สุขแสน นิตยา. 2017. “คุณลักษณะทางทหารของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2559”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 18 (2):159-67. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96859.