ทรัพย์สังข์ อลิษา, จินตะเวช อุษณีย์, and ล่ามช้าง สุธิศา. 2017. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน วัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 18 (2):140-48. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96856.