หลักแหลม อรพินท์, and ไชยมงคล นุจรี. 2017. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์อาการความดันโลหิตตก จากการเปลี่ยนอิริยาบถในผู้สูงอายุชาวไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 18 (2):38-46. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96834.