รุ่งสาง เบญจมาภรณ์, ไชยมงคล นุจรี, and เดียวอิศเรศ วรรณี. 2017. “ปัจจัยทำนายการคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 18 (1):64-73. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/85262.