วารสารพยาบาลทหารบก กองบรรณาธิการ. 2015. “ใบสมัครสมาชิก”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16 (2):150. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40403.