วารสารพยาบาลทหารบก กองบรรณาธิการ. 2015. “ใบส่งบทความตีพิมพ์”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16 (2):149. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40402.