สมกิตติกานนท์ พรรณวดี, เพาโอลินี สเตฟาเนีย, เตียวกุล สมชาย, มาร์ค รูบิน เจอเรมี่, and ฟาวาลา ไอลีน. 2015. “อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในเมืองและชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภำพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย The Predictability of Child Rearing Practice and City - Rural Contact on Personality Characteristic of Thai & Aus”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16 (2):140-46. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40399.