พัชรกุลธนา ภิษฐ์จีรัชญ์, ขลังธรรมเนียม กมลทิพย์, and ดุรงค์ฤทธิชัย วนิดา. 2015. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ The Factors Asociated to the Prevalence of Obesity in Adults in Bang Sao Thong Municipality, Samuth Prakan Province”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16 (2):131-39. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40298.