กุลศิริปัญโญ จารีศรี. 2015. “การพัฒนาเกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ The Development of Criterion Onevaluation Register Nurses Competencies”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16 (2):123-30. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40295.