คำมาก อุไร, and สินธุ ศิริอร. 2015. “ระยะเวลาการให้ยาละลายลิ่มเลือดต่อการฟื้นตัวด้านระบบประสาทของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16 (2):106-13. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39768.