ครองวิริยะภาพ วาปี, and รัชชุกูล สุชาดา. 2015. “คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร Nursing Servlce Qrality at Out-Patient Units Prlvate Hospltals, Bangkok Metropolis”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16 (2):97-105. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39765.