เสือรอด สุภาพร, and อ่วมตานี อารีย์วรรณ. 2015. “การให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก Proactive Health Care Service of Nursesworking in a Community Hospital at West Border Region”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16 (2):79-87. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39715.