เกษมสุข เวหา, and คชไกร รักชนก. 2015. “ความต้องการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเยี่ยมบ้านผู้เป็นเบาหวานในชุมชน The Need to Improve of Health Volunteer’s Ability in Home Visit for Diabetes People in Communities”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16 (2):59-68. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39707.