สู่วิทย์ บุญทิวา, ทำมาก เสาวลักษณ์, เหลาสุภาพ นิรมนต์, and พิทักษาวรากร พิสมัย. 2015. “การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช An Evaluation of Emergency Medical Service Nursing Course of Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16 (2):41-49. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39660.