โป้สมบูรณ์ กมลวรรณ, and อ่อนศรี ปราณี. 2015. “การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16 (2):30-40. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39654.