ไทรแจ่มจันทร์ สกาวเนตร, สกุลคู จารุวรรณ, โพธิสุข อรรณพ, and ยงศร จตุพล. 2015. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ A Development of Training Program to Enhance Life Skills for The Royal Thai Air Force Nursing Students”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16 (2):21-29. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39631.