พุทธรังษี ศิริพร, บุญโต ชวลี, เฉลยกิตติ สายสมร, มังคละคีรี นุชรัตน์, and ขาวเอี่ยม หทัยรัตน์. 2015. “การสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 Health Behaviors, Health Workplace and Happy Life Among Healthcare Providers in the 21st Century”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16 (2):8-14. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39628.