ประเสริฐทรง ชฎาภา. 2015. “การประยุกต์ใช้การบำบัดแบบย่อที่มุ่งเน้นคำตอบในการพยาบาลครอบครัว The Applied Solution-Focused Brief Therapy in Family Nursing”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16 (2):1-7. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39627.