สุขแสน น. คุณลักษณะทางทหารของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2559. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 159–167, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96859. Acesso em: 29 jun. 2022.