ทรัพย์สังข์ อ.; จินตะเวช อ.; ล่ามช้าง ส. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน วัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 140–148, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96856. Acesso em: 29 jun. 2022.