หลักแหลม อ.; ไชยมงคล น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์อาการความดันโลหิตตก จากการเปลี่ยนอิริยาบถในผู้สูงอายุชาวไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 38–46, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96834. Acesso em: 29 jun. 2022.