วารสารพยาบาลทหารบก ก. คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 147–148, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40401. Acesso em: 7 dec. 2022.