สมกิตติกานนท์ พ.; เพาโอลินี ส.; เตียวกุล ส.; มาร์ค รูบิน เ.; ฟาวาลา ไ. อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในเมืองและชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภำพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย The Predictability of Child Rearing Practice and City - Rural Contact on Personality Characteristic of Thai & Aus. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 140–146, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40399. Acesso em: 7 dec. 2022.