พัชรกุลธนา ภ.; ขลังธรรมเนียม ก.; ดุรงค์ฤทธิชัย ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ The Factors Asociated to the prevalence of Obesity in Adults in Bang Sao Thong Municipality, Samuth Prakan Province. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 131–139, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40298. Acesso em: 2 dec. 2022.