เสือรอด ส.; อ่วมตานี อ. การให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก Proactive Health Care Service of Nursesworking in a Community Hospital at west Border Region. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 79–87, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39715. Acesso em: 7 dec. 2022.