เกษมสุข เ.; คชไกร ร. ความต้องการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเยี่ยมบ้านผู้เป็นเบาหวานในชุมชน The need to improve of Health Volunteer’s ability in Home Visit for Diabetes People in Communities. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 59–68, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39707. Acesso em: 2 dec. 2022.