สู่วิทย์ บ.; ทำมาก เ.; เหลาสุภาพ น.; พิทักษาวรากร พ. การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช An Evaluation of Emergency Medical Service Nursing Course of Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 41–49, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39660. Acesso em: 2 dec. 2022.