โป้สมบูรณ์ ก.; อ่อนศรี ป. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 30–40, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39654. Acesso em: 7 dec. 2022.