ไทรแจ่มจันทร์ ส.; สกุลคู จ.; โพธิสุข อ.; ยงศร จ. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ A Development of Training Program to Enhance Life Skills for The Royal Thai Air Force Nursing Students. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 21–29, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39631. Acesso em: 7 dec. 2022.