ลาวัง ว.; สรรเสริญ ร. PPCT Model: รูปแบบชีวนิเวศวิทยาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ผู้มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน PPCT Model: Bioecological Model for Developing Health of People with Chronic Conditions in the Community. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 15–20, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39629. Acesso em: 7 dec. 2022.