พุทธรังษี ศ.; บุญโต ช.; เฉลยกิตติ ส.; มังคละคีรี น.; ขาวเอี่ยม ห. การสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 Health Behaviors, Health workplace and Happy Life among Healthcare Providers in the 21st Century. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 8–14, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39628. Acesso em: 2 dec. 2022.