ประเสริฐทรง ช. การประยุกต์ใช้การบำบัดแบบย่อที่มุ่งเน้นคำตอบในการพยาบาลครอบครัว The Applied Solution-Focused Brief Therapy in Family Nursing. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 1–7, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39627. Acesso em: 2 dec. 2022.