ยะเกษม ป.; ไชยมงคล น.; พงศ์จตุรวิทย์ ย. Experience of becoming a Thai early adolescent mother. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 19, n. 3, p. 89–96, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/161510. Acesso em: 10 aug. 2022.