เฉลยกิตติส. (2017). บรรณาธิการแถลง. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(2). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96902